Volvo Warranty

บริการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

มั่นใจด้วยคุณภาพเพื่อสมรรถนะที่เต็มร้อยด้วยบริการรับประกันคุณภาพรถยนต์วอลโว่ของคุณตลอด 3 ปีเต็ม หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็นหลักประกันมาตรฐานคุณภาพรถยนต์วอลโว่ ที่คุณมั่นใจได้ว่า คุณสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ได้ที่ศูนย์บริการวอลโว่ทุกแห่งด้วยมาตรฐานสูงสุดและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ หากชิ้นส่วนของรถจะต้องมีการซ่อมหรือเปลี่ยนอันเนื่องจากความบกพร่องในการผลิต ชิ้นส่วนนั้นจะได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆ จากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ ไม่คำนึงว่าผู้ครอบครองนั้นจะเป็นใคร ตราบใดที่รถดังกล่าวยังอยู่ในระยะการรับประกัน