Volvo Personal Service รามอินทรา

ระบุของเทคโนโลยีเฉพาะของตัวเอง

ช่างเทคนิคเฉพาะของคุณจะต้องดำเนินการโดยตรงในการตรวจสอบยานพาหนะจากการจองห้องพักซ่อมแซมและคำอธิบาย

รับงานของคุณเสร็จเร็วขึ้น

จะให้บริการได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นและการซ่อมแซมที่มีสองคนหรือมากกว่าช่างเทคนิค

บริการโปร่งใสและเป็นธรรม

ผ่านด้านหน้ากระจกโปร่งใสคุณสามารถเห็นกระบวนการของการบำรุงรักษาของรถ

ทีมช่างสาขา รามอินทรา