Volvo Maintenance

บริการบำรุงรักษาเป็นเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

อุ่นใจด้วยบริการบำรุงรักษารถยนต์วอลโว่ของคุณฟรีตลอด 5 ปีเต็ม หรือ 100,000 กิโลเมตร คุณสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ได้ที่ศูนย์บริการวอลโว่ทุกแห่งด้วยมาตรฐานสูงสุดและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ